محتوای کتاب ریاضی سوم ابتدایی

محتوای کتاب ریاضی سوم ابتدایی

کتاب ریاضی سوم ابتدایی دارای 8 فصل است که مباحث زیر را شامل می شود:

فصل اول: الگوها

در این فصل شاگرد مباحث زیر را آموزش می بیند:

 • حل مسئله(الگویابی)
 • شمارش چندتا چندتا
 • ماشین های ورودی – خروجی
 • ساعت در بعد از ظهر
 • الگو های متقارن

فصل دوم: عددهای چهار رقمی

در این فصل شاگرد مباحث زیر را آموزش می بیند:

 • حل مسئله(الگوسازی)
 • معرفی عدد هزار
 • ارزش مکانی
 • ارزش پول
 • عددهای تقریبی

فصل سوم:  عددهای کسری

در این فصل شاگرد مباحث زیر را یاد می گیرد:

 • حل مسئله(رسم شکل)
 • کسر و کاربرد کسر در اندازه گیری
 • تساوی کسرها
 • مقایسه کسرها

فصل چهارم: ضرب و تقسیم

در این فصل شاگرد مباحث زیر را آموزش می بیند:

 • حل مسئله(روش های نمادین)
 • ضرب
 • ضرب عددهای یک رقمی
 • خاصیت ضرب
 • تقسیم

فصل پنجم: مساحت و محیط

در این فصل شاگرد مباحث زیر را یاد می گیرد:

 • حل مسئله(خط، نیم خط و پاره خط)
 • محیط
 • اندازه ی سطح
 • واحد اندازه گیری

فصل ششم: جمع و تفریق

در این فصل شاگرد مباحث زیر را آموزش می بیند:

 • حل مسئله(حل مسئله ساده تر)
 • مقایسه عددها
 • جمع در جدول ارزش مکانی
 • تفریق در جدول ارزش مکانی

فصل هفتم: آمار و احتمال

در این فصل شاگرد مباحث زیر را آموزش می بیند:

 • حل مسئله(حدس و آزمایش)
 • جدول داده ها
 • احتمال
 • نمودار دایره ای
 • امتحان نمودار

فصل هشتم: ضرب عددها

در این فصل شاگرد مباحث زیر را یاد می گیرد:

 • حل مسئله(حذف حالت های نامطلوب)
 • ضرب در عدد 10
 • ضرب عددهای یک رقمی در چند رقمی
 • محاسبه ی ضرب
 • تقسیم با باقی مانده

********************************************

محتوای کتاب ریاضی سوم ابتدایی