نشانه های نقص در عملکرد ادراکی دانش آموزان

نشانه های نقص در عملکرد ادراکی دانش آموزان

نشانه های نقص در عملکرد ادراکی دانش آموزان

در صورتي که کودکي حداقل پنج مورد از علايم زير را داشته باشد، مي توان گفت که داراي نقايص درکي- حرکتي است و بايد جهت درمان او به کلينيک هاي کاردرماني مراجعه کرد:

1- ضعف در واکنش هاي وضعيتي
2- خام حرکتي در هنگام انجام حرکات
3- نقص در گرفتن و حفظ واکنش هاي تعادلي
4- نقص در انجام فعاليت هايي که نياز به هماهنگي دارند
5- انجام حرکات در اکثر مواقع به کمک يک سمت بدن و فراموشي نسبي سمت مقابل
6- اختلال در تغيير جهت به صورت ناگهاني
7- نقص در لي لي کردن و پريدن
8- برخورد ناگهاني با اشياء و افراد به هنگام حرکت به ويژه در مکان هاي شلوغ
9- افتادن هاي ناگهاني عمداً از پله و ارتفاع
10- اختلال در بالا رفتن از پله و ارتفاع
11- ظاهري نامرتب و لباس هاي نامنظم و کثيف
12- اختلال در هماهنگي چشم و دست
13- اختلال در شناخت و تشخيص راست و چپ
14- خواندن و نوشتن حروف و اعداد به صورت معکوس
15- اختلال در رونويسي از تخته سياه
16- نوشتن نامرتب و آشفته
17- دامنه ي توجه محدود و ناقص
18- خيال بافي هاي فراوان
19- پيروي از دستورات کلامي به جاي نوشتاري و برعکس
20- اختلالات شنيداري
21- اختلالات گفتاري (خيلي بلند، خيلي آرام، يا انفجاري)
منبع:اپلیکیشن پیشگیری از اختلالات یادگیری

نشانه های نقص در عملکرد ادراکی دانش آموزان

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.